آموزش

22/10/2018
آموزش انتقال تصویر روی تلگرام

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته با تلگرام

انتقال تصویر دوربین مداربسته با تلگرام ازمباحث مهم درراه اندازی سیستم مداربسته،انتقال تصویردوربین مداربسته می باشدکه این امکان را فراهم میکند تابتوانید مواقعی که درمکان مدنظر […]
ورود / عضویت